Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Roklubs Venner

§1  Navn og formål

Foreningens navn er ”Sønderborg Roklubs Venner. Foreningens formål er at støtte Sønderborg Roklub med tilskud efter foreningens evne, og gennem selskabelighed og sammenkomster at styrke sammenholdet blandt andre medlemmer og venner af Sønderborg Roklub.

§2  Medlemsskab

Optages kan enhver, som omfatter rosporten med interesse.

§3  Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år ved generalforsamlingen.

§4  Eksklusion

Eksklusion af et medlem kan finde sted ved almindelig stemmeflertal på en generalforsamling.

Slettelse af et medlem kan finde sted efter modtagelse af 2. rykker.

§5  Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i første kvartal og er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemmer er til stede. Almindelig stemmeflertal er gældende.

§6  Bestyrelse

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 3 er på valg i lige år og 2 i ulige år. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv.

§7  Foreningens midler

Foreningens midler anvendes til nødvendig administration og til fremme af Sønderborg Roklubs tarv. Bestyrelsen er bemyndiget til at disponere over foreningens midler.  Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§8  Mødeindkaldelse

Indkaldelse til generalforsamling og medlemsmøder finder sted mindst 8 dage før.

§9  Regnskab

Det påhviler kassereren af at føre et overskueligt regnskab, der revideret forelægges til godkendelse på den årlige ordinære generalforsamling.  

§10  Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en genralforsamling. Såfremt foreningen opløses, tilfalder foreningens midler Sønderborg Roklub.

Rev. Marts.2017